Avloppsvatten

Rening av avloppsvatten

image

Alheda reningsverk togs i bruk under hösten 1979. Till reningsverket leds avloppsvatten från hela staden samt från största delen av Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. I Jakobstad finns 17 pumpstationer som för avloppsvatten vidare till huvudpumpstationen nära reningsverket.

Reningsverket driftsprocess består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden och den kemiska reningen med hjälp av flotation.

image

Processchema Alheda reningsverk. Klicka för större bild.

Mekanisk rening

Mekanisk rening sker med rensgaller och sandfång för att rensa bort sand och fast material.

Biologisk rening

Den biologiska reningen sker i fem luftningsbassänger med total volym om 1 825 m3. Luft blåses in i bassängernas botten via tallriksluftare för att den biologiska nedbrytningen skall vara effektivare. Efter luftningsbassängerna rinner vattnet över till fem sedimenteringsbassänger, total volym 3 235 m3, där slammet sjunker till botten och därefter ledes över till slamintjockningen.

image

Luftningsbassänger i den biologiska reningen.

Kemisk rening

Vid kemisk rening tillsätts flockningskemikalie för att binda ihop kvarvarande slampartiklar till flockar. Flocken lyfts till ytan i de fyra flotationsbassängerna med hjälp av dispersionsvatten. Bassängernas totala volym är 570 m3.

image

Flotationsbassänger i den kemiska reningen.

Hantering av slam

Slammottagning från nejdens dekompositionsbrunnar

Mottagning av slam från slutna avloppssystem tas emot vid reningsverkets huvudpumpstation. Årligen tas ca 12 000 m3 slam emot vid reningsverket.

Avvattnat reningsverksslam

Efter att slammet centrifugerats och avvattnats förs det till kompostering. Den årliga mängden uppgår till ca 5 000 m3.