Hushållsvatten

Råvatten från Esse å

Vi tar vårt råvatten från Esse ås nedre lopp, nära dess mynning. Vattendragets tillrinningsområde är till arealen ca 2 200 km2. Andelen sjöar i tillrinningsområdet är ca 10,5 %. Vattendraget är reglerat och dess minimiflöde från de två största sjöarna är 4 m3/s. Medelflödet i ån är ca 15 m3/s. Vattenverket använder ca 7 000 m3 per dygn råvatten för att producera hushållsvatten för Jakobstad. Mängden motsvarar ca 0,5 % av medelflödet i ån.

image

De stora sjöarna, Evijärvi och Lappajärvi, jämnar ut flödet och vattenkvaliteten i vattendraget. Därför är Esse å som vattentäkt klart den bästa bland de österbottniska åarna, även om den belastas av avloppsvatten från samhällen och industrier samt jord- och skogsbruk längs med vattendraget. Utvecklingen i vattendraget har i många avseenden gått till det bättre tack vare att myndigheterna fått utsläppen bättre under kontroll.

Miljöförvaltningen i Finland övervakar kontinuerligt utvecklingen i våra vattendrag, även i Esse å. Mera information om våra vattendrag finns bl.a. på miljöförvaltningens hemsidor.

Vattenrening

image

Åminne vattenverk är beläget invid Esse å, nära dess mynning, ca 8 km från Jakobstads centrum. Verket byggdes ut under åren 1989-90, varvid även dess reningsprocess förnyades helt och hållet. Verkets maximala kapacitet är 600m3/h.

Reningsprocessen består av flockning, flotation, sandfiltrering, ozonering, aktivkolfiltrering samt desinficering. Processchemat får du fram här.

Flockning och flotation

Utfällning av organiska ämnen utförs med järnsalt vid pH 4,5. Reglering av pH vid utfällningen sker med kalk. Vid flotation lyftes flocken till vattenytan med hjälp av dispersionsvatten.

image

Flotationsbassänger och dispersionskärl.

Sandfiltrering

Vid sandfiltrering tas järn, mangan och aluminium bort från vattnet så noggrant som möjligt. Detta sker vid pH 9,3. Efter sandfiltreringen tillsätts koldioxid, delvis för att höja vattnets alkalitet.

image

Filterhall, sandfilter till vänster, kolfilter till höger.

Ozonering

Målsättningen med ozoneringen är att förbättra vattnets lukt och smak, eliminera vattnets patogena bakterier och virus, samt även oxidera resterande organiska ämnen i vattnet. Vattnets uppehållstid i ozoneringsbassängen är minst 20 min.

image

Ozoneringsenhet.

Aktivkolfiltrering

Kolfiltren innehåller aktivt stenkol ca 120m3. Kolfiltreringen förbättrar ytterligare vattenkvaliteten beträffande vattnets lukt och smak.

Efterbehandling

Efter kolfiltreringen desinficeras vattnet med hypoklorit, dvs flytande fritt klor. Kontakttiden är minst 30 minuter och därefter binds kloret till kloramin med hjälp av ammoniumklorid. På detta sätt får kloret en längre desinfektionsverkan i ledningsnätet. Utgående vattnets pH justeras till 8,3 med natriumhydroxid.